Pielęgniarka szkolna

mgr Agata Szwarc

Zapraszam uczniów do korzystania z bezpłatnych konsultacji dietetycznych w każdą środę od 14:30 do 16:00

Godziny przyjęć

 • poniedziałek - 7.00 - 11.00
 • wtorek - 7.00 - 15.00
 • środa - 11.15 - 15.00
 • czwartek - 11.30 - 15.00
 • piątek - 7.00 - 15.00
Zasady obowiązujące w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w I LO im. Oskara Kolberga w Kościanie

DO SZKOŁY MOGĄ PRZYCHODZIĆ JEDYNIE OSOBY, BEZ OBJAWÓW CHOROBOWYCH SUGERUJĄCYCH INFEKCJĘ GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH

 1. W gabinecie może przebywać tylko jeden uczeń
 2. W gabinecie obowiązują zasady bezpieczeństwa sanitarnego:
  1. Do gabinetu należy zapukać i czekać na wezwanie – pielęgniarka szkolna otwiera drzwi i wpuszcza ucznia do gabinetu
  2. Po wejściu do gabinetu należy zdezynfekować dłonie
  3. Do gabinetu zaleca się, aby uczeń wchodził w maseczce lub przyłbicy – w przypadku wyraźnych objawów infekcji górnych dróg oddechowych zasłonięcie ust i nosa jest niezbędne
  4. W gabinecie należy zająć miejsce wyznaczone przez pielęgniarkę szkolną
 3. Wykonywanie świadczeń profilaktycznych tzw. bilansów zdrowia i badań przesiewowych odbywać się będzie po wcześniejszym umówieniu terminu indywidualnie z uczniem i rodzicem
 4. Kontakt z rodzicami uczniów zastąpiony zostanie w miarę możliwości kontaktem telefonicznym.
 5. Istnieje możliwość teleporady w godzinach pracy gabinetu – telefon 726252990
 6. Kontakt z kadrą pedagogiczną i pracownikami szkoły zastąpiony zostanie w miarę możliwości kontaktem telefonicznym
 7. Gabinet wyposażony jest w środki do dezynfekcji rąk, powierzchni, rękawiczki jednorazowe, maseczki
 8. Gabinet profilaktyczny na bieżąco będzie poddawany dezynfekcji
 9. Zaleca się, aby rodzice w czasie pobytu dzieci w szkole mieli aktywne telefony.
Warto wiedzieć
Do głównych zadań pielęgniarki w szkole należą:

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami regulowana jest przepisami zawartymi w ustawie z dnia 12 kwietnia 2019 roku – Dz. U.2019 poz. 1078

Opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz promocję zdrowia. Opieka ma na celu:

 1. Ochronę zdrowia uczniów
 2. Kształtowanie u uczniów postaw zdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie.

Cele o których mowa, są realizowane przez:

 1. Działania na rzecz zachowania zdrowia oraz zapobieganiu powstawaniu lub rozwojowi chorób ;
 2. Wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych i czynników ryzyka;
 3. Edukację zdrowotną i promocję zdrowia;
 4. Udzielanie pierwszej pomocy.

Sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami zobowiązani są do przestrzegania praw pacjenta, zachowaniu w tajemnicy informacji o stanie zdrowia uczniów oraz poszanowaniu intymności i godności uczniów w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami sprawowana jest w przypadku braku sprzeciwu rodziców lub pełnoletnich uczniów.

Rodzice lub pełnoletni uczniowie mają prawo do wyrażenia sprzeciwu złożonego w formie pisemnej do świadczącego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami.